Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Translatoryka, Filologia Angielska ? stacjonarne studia pierwszego stopnia

 

Trzyletnie studia licencjackie oferują studentom możliwość zdobycia umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych, humanistycznych i literackich oraz zapoznania się ze specyfiką zawodu tłumacza. Poza programem praktycznych kursów z przekładu, prowadzonych w nowoczesnym laboratorium językowym, studia oferują program filologiczny, pozwalający studentom uzyskać wysoki stopień znajomości języka angielskiego oraz wiedzy humanistycznej. 
 

W trakcie kursów studenci zapoznają się z technikami i strategiami tłumaczenia oraz podstawową terminologią i stylistyką poszczególnych dziedzin. Najlepszym studentom oferuje się praktyki w biurach tłumaczeń, a zwycięzcy dorocznych konkursów translatorskich mogą liczyć na publikację swoich przekładów. Kursy prowadzone są w modułach, co pozwala na intensywne zajęcia i duże zróżnicowanie oferty. Studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich umiejętności zawodowe. Absolwenci będą poszukiwanymi przez rynek specjalistami, przyzwyczajonymi do pracy zespołowej, ciągłego zwiększania swoich kompetencji oraz współpracy z wymagającym klientem.


Opis wybranych kursów (OBOWIĄZKOWE KURSY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI PRZEKŁADU).

IT dla tłumaczy

Kurs Technologia informacyjna dla tłumaczy ma na celu przygotowanie studentów do pracy z niezbędnymi narzędziami informatycznymi, których znajomość stanowi na dzień dzisiejszy podstawowy wymóg dla tłumacza. Kurs obejmuje zaawansowane funkcje edytorów tekstu, pracę z arkuszem kalkulacyjnym i prezentacją elektroniczną, znajomość różnych formatów plików, obsługę systemu Windows w zakresie niezbędnym dla tłumacza, korespondencję elektroniczną z biurem oraz najpopularniejsze programy użytkowe, jak również podstawy języka HTML na potrzeby tworzenia własnej witryny reklamowej.

Tłumaczenia ogólne

Przez przekład ogólny rozumiemy tłumaczenie z języka angielskiego na polski tekstów wymagających nie tyle opanowania wyspecjalizowanego słownictwa z konkretnej dziedziny, ile umiejętności samodzielnego i kompetentnego przekładu tekstów humanistycznych. Kurs z tłumaczeń ogólnych ma za zadanie wypracować podstawy warsztatu tłumacza. Zajęcia poświęcone będą opanowaniu umiejętności przekładu poprawnego merytorycznie, gramatycznie i stylistycznie. W pracy ze studentami będzie się zwracać uwagę na różnice interpunkcji angielskiej i polskiej, rejestry językowe, odmienności stylu. Ważne jest wykształcenie właściwych nawyków (korzystanie z odpowiednich słowników i kompendiów) i wychwytywanie podstawowych błędów (przekład słowo w słowo, nadużywanie zdań podrzędnie złożonych z zaimkiem względnym który, monotonia używanych zasobów leksykalnych, itd.). Ponieważ kurs prowadzony jest już w trakcie pierwszego semestru studiów, teksty wybrane do ćwiczeń będą dobierane pod kątem trudności językowej, odpowiadającej aktualnej kompetencji filologicznej studentów.

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze to jedne z trudniejszych tłumaczeń, które wymagają nie tylko praktycznej orientacji w danej dziedzinie, ale także zrozumienia specyficznego, nierzadko archaicznego języka prawnego, jak i umiejętności radzenia sobie z nieprzystającymi terminami z odmiennych systemów prawnych. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami tekstów z różnych dziedzin prawa, w tym m.in. z aktami prawnymi, umowami, dokumentami urzędowymi, ekspertyzami prawnymi i pełnomocnictwami. Tłumaczenia powiązane będą z intensywną nauką słownictwa prawniczego oraz nabywaniem praktycznej wiedzy o różnicach pomiędzy polskim a brytyjskim i amerykańskim systemem prawnym.
 
Tłumaczenia ekonomiczne
 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią ekonomiczną oraz dokumentami stosowanymi w obrocie gospodarczym. Tłumaczone teksty obejmować będą oferty handlowe, dokumenty finansowe, biznes plany i plany marketingowe oraz inne teksty najczęściej zlecane przez firmy do tłumaczenia (m.in. dot. zarządzania zasobami ludzkimi i rynku nieruchomości). W dalszej części kursu studenci będą tłumaczyć sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych), raporty roczne, raporty i opinie biegłego rewidenta, a także informacje prasowe.
 

Tłumaczenia turystyczne

W trakcie kursu studenci przygotowują tłumaczenia zróżnicowanych tekstów o tematyce turystycznej (fragmenty różnego rodzaju przewodników, folderów i broszur informacyjnych). Ponadto ? z uwagi na organizację kursu, koncentrującego się na wybranych krajach europejskich ? uczestnicy poszerzają swoją wiedzę na temat poszczególnych kręgów kulturowych, tłumacząc związane z wybranymi krajami teksty prasowe i teksty poświęcone sztuce. Dobór autentycznych tekstów umożliwia zapoznanie się zarówno z tekstami przygotowywanymi przez rodzimych użytkowników języka angielskiego, jak i nierzadko spotykanymi w tej branży tłumaczeniami tekstów powstałych oryginalnie w innym języku.

Tłumaczenia informatyczne

Kurs tłumaczeń informatycznych obejmuje praktyczny przekład tekstów z niezwykle prężnej branży IT, umożliwiając studentom zdobycie doświadczenia w przekładaniu autentycznych tekstów użytkowych o szeroko zakrojonej tematyce komputerowej. Kurs obejmuje także zapoznanie się z niezwykle prężną branżą lokalizacji oprogramowania przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych.

Tłumaczenia literackie

Studenci pracują nad przekładami tekstów literackich z różnych epok ? zarówno współczesnych, jak i XIX-wiecznych. W trakcie pracy omawiane są takie zagadnienia jak: 1) określenie i uchwycenie rejestru językowego, 2) naturalność brzmienia tekstu przełożonego i zjawisko nieizomorficzności struktur, 3) swoboda tłumacza i pojęcie wierności w przekładzie.

Szczególna uwaga zwracana jest na zharmonizowanie trzech kluczowych kodów stanowiących o wartości tłumaczonego dzieła: 1) leksykalno-semantycznego, 2) kulturowego, 3) estetycznego. Przy omawianiu i tłumaczeniu kwestii kulturowych omawiany jest ściśle z nimi związany problem nieprzekładalności (częściowej lub całkowitej). Studenci uczą się identyfikować poszczególne rejestry językowe oraz znajdować dla nich najbardziej adekwatne odpowiedniki w języku docelowym. Co więcej, uczą się konsekwencji w stosowaniu ustalonego rejestru, czyli unikania zjawiska łączenia rejestrów (poza przypadkami, gdy łączenie takie jest zamierzone przez autora).

Drugą istotną umiejętnością ćwiczoną podczas zajęć jest, , uwolnienie się od tyranii oryginału?, czyli uświadomienie sobie, że ? w związku ze specyfiką każdego języka ? odchodzenie od kształtu oryginału stanowi element wierności tłumacza wobec przekładanego tekstu. Kolejnym istotnym punktem jest zrozumienie, że odpowiedniki zawarte w słownikach dwujęzycznych stanowią jedynie punkt wyjścia do własnej pracy nad odczytywaniem tekstu i jego rekonstrukcją.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne to złożony proces wymagający niezwykłej koordynacji zmysłów słuchu i mowy, przy jednoczesnym zrozumieniu tekstu i jego przekładzie na drugi język. Zasadniczo rozróżnia się 2 rodzaje tłumaczenia ustnego: konsekutywne i symultaniczne. W tłumaczeniu konsekutywnym najpierw wysłuchuje się tekstu w oryginale, a następnie przekłada się go na język obcy, przy czym zależnie od kontekstu tekst oryginalny może trwać od kilku sekund do kilku minut. Zawsze jednak będzie on wymagać od tłumacza doskonałego warsztatu opartego, oprócz doskonałej znajomości języków roboczych, na świetnej pamięci i umiejętności notowania. W tłumaczeniu symultanicznym rozróżniamy zasadniczo tłumaczenie kabinowe i szeptane. W obu przypadkach tłumaczenie to polega na niemalże jednoczesnym słuchaniu, zrozumieniu i tłumaczeniu tekstu źródłowego. Celem kursu jest wprowadzenie studentów do świata tłumaczeń ustnych. Zajęcia obejmować będą: ćwiczenia na pamięć, praktyczne zajęcia z tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, naukę notowania, ćwiczenia głosu, elementy wiedzy praktycznej i etyki zawodowej tłumacza.


Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej akualizacji: listopad 2011 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM

Copyright 2009-2011 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group