Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


europejska szkola tlumaczy w czestochowieEuropejska Szkoła Tłumaczy przy Akademii Polonijnej w Częstochowie została założona w 1994. Początkowo istniała pod nazwą Instytut Kształcenia Tłumaczy Tekstów i Konferencji.

W 1994 roku uczelnia przystąpiła do realizacji programu europejskiego TEMPUS zatytułowanego ? Kształcenie w zawodach językowych?. Jego celem było powołanie i rozwinięcie nowatorskiego programu kształcenia tłumaczy tekstów i tłumaczy konferencyjnych. Europejska Szkoła Tłumaczy korzystała z doświadczeń szkół partnerskich, które znacząco wpłynęły na jej rozwój. Są to : Institut Supérieur de Traducteurs et Interpr?tes w Brukseli, Université Catholique de l?Ouest w Angers, La Saint Union College of Higher Education w Southampton.

W 2002 roku ITTK przekształca się w Europejską Szkołę Tłumaczy i wchodzi w skład Wydziału Nauk Humanistycznych.

PRAKTYKI W EUROPEJSKIEJ SZKOLE TŁUMACZY

1. Zgodnie z planem i programem studiów każdy student Akademii Polonijnej w Częstochowie jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej krajowej lub zagranicznej.
2. Celem praktyki zawodowej jest zdobycie kompetencji w zakresie wybranego kierunku studiów, nauka samodzielności i analiza wiedzy zdobytej na Uczelni.

3. Student ma możliwość samodzielnego wyboru instytucji, w której odbędzie praktykę zawodową pod warunkiem, że zakres jej działalności jest taki sam lub zbliżony do wybranego kierunku studiów.

4. Student przedkłada opiekunowi praktyk informację o miejscu odbywania praktyki zawodowej, celem umieszczenia jej w uczelnianej bazie danych.

5. Nie ma możliwości zaliczania dwóch praktyk w ciągu jednego roku akademickiego. Student może zaliczyć tylko jedną praktykę zawodową.

6. Istnieje możliwość zaliczania praktyki zagranicznej zorganizowanej samodzielnie lub za pośrednictwem Uczelni. Student może korzystać z pomocy Departamentu Współpracy z Zagranicą.

7. Udział w programach stypendialnych nie zwalnia studenta z obowiązku odbywania praktyki zawodowej.

8. Student pierwszego roku studiów przed odbyciem praktyki ma obowiązek uczestnictwa w kursie B H P i uzyskania stosownego zaświadczenia.

9. W trakcie trwania roku akademickiego koordynator ds. praktyk zawodowych organizuje spotkania konsultacyjne, informujące o zasadach odbywania i zaliczania praktyk. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Koordynatora ds. praktyk zawodowych. Studenci zostają poinformowani o spotkaniu na dwa tygodnie przed jego terminem.

10. Po zakończeniu praktyki zawodowej student ma obowiązek złożenia pisemnego opracowania ( sprawozdania) o przebiegu praktyki zawodowej wedle zasad obowiązujących na każdym Wydziale.

11. Do 30 czerwca studenci są zobligowani do wyboru terminu obrony praktyk i wpisania się na listę. Listy znajdują się w dziekanacie.

12. Zwolnienie z praktyk zawodowych tłumaczeniowych dotyczy studentów studiów niestacjonarnych, w przypadku gdy są tłumaczami czynnymi zawodowo. W tym celu niezbędne jest zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze tłumacza.

13. Zwolnienie z praktyk zawodowych może w szczególnych wypadkach dotyczyć studentów studiów dziennych. Jeżeli student studiował w innej uczelni i tam odbywał praktykę zawodową w ilości godzin odpowiadającej wielkością na Akademii Polonijnej to wtedy istnieje możliwość przepisania tej oceny z uczelni poprzedniej.

14. Zwolnienie z praktyk zawodowych może nastąpić również w przypadku gdy student studiów dziennych pracuje jako tłumacz i wykonuje obowiązki zgodne z kierunkiem studiów. Wpis do indeksu następuje po przestawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze tłumacza.

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1. Praktyka jest związana z programem studiów dla danego roku.

2. Każdy student realizuje we własnym zakresie praktykę w instytucji pozwalającej na realizację projektu.

3. Kopie umów o przyjęcie na praktykę należy składać w Dziekanacie Uczelni.

4. Sprawozdanie z odbytej praktyki wraz z wypełnionymi drukami załączników powinno być złożone u opiekuna praktyki przynajmniej na 14 dni przed obroną.

5.Obrony praktyk odbywają się w dniach wyznaczonych przez opiekuna praktyk.

6.Ocena z obrony praktyki wpisywana jest do indeksu przez opiekuna praktyk, wyznaczonego przez Dziekana. Ocena końcowa składa się z następujących składników:

- oceny z przedstawionego sprawozdania - 50%

- oceny z obrony ustnej - 25%

- oceny praktyki dokonanej przez instytucję ? 25%

7. Nie zaliczenie praktyki powoduje jej powtarzanie zgodnie z obowiązującym kalendarzem akademickim.

PRZEBIEG PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH NA SPECJALNOŚCI - TŁUMACZ

1. Każdy student o specjalności tłumacz jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej wg schematu:

ROK STUDIÓW LICZBA GODZIN
I, II, III mgr (studia stacjonarne) 150 x 3 = 450
I, II licencjackie (studia stacjonarne) 150 x 2 = 300
II, IV mgr (studia niestacjonarne) 150 x 2 = 300
IV mgr uzup.(studia stacjonarne i niestacjonarne) 150 x 1 = 150

2. Studenci odbywają praktyki w instytucjach lub firmach umożliwiających im w ramach powierzonych obowiązków prowadzenie obsługi językowej, wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych itp. Uczelnia daje możliwość wolnego wyboru gospodarza praktyki, przy czym praktykant musi pamiętać o konieczności realizowania celu praktyki.
Udział w programach stypendialnych nie zwalnia z obowiązku odbycia praktyki .

3. Po I roku studiów studenci winni odbywać praktykę w instytucjach gwarantujących sprawdzenie kompetencji językowych.

Po II roku studiów w biurze tłumacza przysięgłego, agencji tłumaczeniowej lub pod opieką etatowego tłumacza w instytucji.

Po III roku studiów, po I roku studiów uzupełniających magisterskich i IV roku studiów niestacjonarnych magisterskich w instytucjach gwarantujących sprawdzenie kompetencji językowych z uwzględnieniem zainteresowań translatorskich studenta.

OBRONA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1.Warunkiem przystąpienia do obrony praktyki zawodowej jest przedłożenie opiekunowi praktyk następujących dokumentów:

- pisemnego sprawozdania z praktyk ,
- opinii wystawionej przez Instytucję, w której student odbywał praktykę,
- pozytywnej recenzji złożonego sprawozdania, przygotowanej przez opiekuna praktyk

2.Obrona praktyk zawodowych odbywa się przed opiekunem praktyk.

3.W obronie praktyk może uczestniczyć pracownik Instytucji, w
której student odbywał praktykę.

4.Obrony praktyk zawodowych odbywają się zgodnie z obowiązującym kalendarzem akademickim:

- obrona praktyk tłumaczeniowych od 1 września do 15 września,

5.Termin poprawkowy kończy się 15 grudnia.

6. W przypadku nieprzestrzegania ww. terminów student zostanie skierowany na powtarzanie praktyki zawodowej.


PRAKTYKI ZAGRANICZNE

1.Studenci Akademii Polonijnej mogą odbywać praktyki zagraniczne. Student ma obowiązek przygotowania niezbędnej dokumentacji celem ubiegania się o przyjęcie na praktykę zagraniczną. Departament Współpracy Zagranicznej Akademii określa jaka dokumentacja jest konieczna do skompletowania przed rozpoczęciem praktyki.

2.Wymagane jest przedłożenie koordynatorowi praktyk, podpisanej umowy ze stroną przyjmującą studenta Akademii Polonijnej na praktykę.

3.Nie każdy wyjazd zagraniczny jest zaliczany jako praktyka zawodowa.

4. Należy pamiętać, aby rodzaj wykonywanych zajęć w ramach praktyki był zbliżony do kierunku i charakteru studiów.

5. Istnieje możliwość indywidualnego organizowania wyjazdów na praktyki zawodowe. Informacji udziela punkt konsultacyjny koordynatora praktyk zawodowych.

6.Po odbyciu praktyki zawodowej student jest zobowiązany do napisania sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi zasadami w Akademii Polonijnej (patrz wcześniejsze rozdziały)

KADRA NAUKOWA

Wykładowcy polscy i zagraniczni z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym. Część wykładów odbywa się w języku obcym.

OFERTA

W swojej ofercie edukacyjnej Europejska Szkoła Tłumaczy posiada:

LICENCJAT ? 180 ECTS

MAGISTER ? 120 ECTS

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA rozpoczynają się dwa razy w ciągu roku tj.: 15 września i 15 lutego.

Studia oparte są na systemie punktów ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów w uczelniach partnerskich Akademii Polonijnej na terenie Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus, jak również w innych krajach na podstawie umów bilateralnych.

 

KONTAKT
Biuro Orientacji i Rekrutacji
Akademia Polonijna w Częstochowie

ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
tel. +48 034 36 84 226
fax: +48 34 32 49 662
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2014 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
Copyright 2009-2014 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group